V Žakovciach sa nachádza pre viacerých dobre známy Inštitút Krista Veľkňaza. ktorý má okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. 

marian-kuffaPredstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza 
Ing. Mgr. KUFFA Marián, Dr.h.c. 

„Inštitút je spoločnosťou kňazov a laikov žijúcich vo svete. Členovia sa snažia naplniť odkaz slov II. Vatikánskeho koncilu, zvlášť dekrétu o laickom apoštoláte. Náš Božský Veľkňaz Pán Ježiš Kristus povedal: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som Ja medzi nimi.“(Mt18, 20)

Ciele Inštitútu Krista Veľkňaza v duchovnej oblasti: 
a) pestovať a rozširovať úctu a lásku ku Kristovi Veľkňazovi, prítomnému v Najsvätejšej sviatosti Oltárnej a k Panne Márii;
b) uvádzať do života náuku Cirkvi o všeobecnom kráľovskom kňazstve Božieho ľudu a tak prebúdzať veriacich k uvedomelej a zodpovednej apoštolskej činnosti v úzkej spolupráci s hierarchickým kňazstvom;
c) pracovať v charitatívnej činnosti akéhokoľvek druhu, podľa potrieb trpiacich a núdznych bratov a sestier.“

 

Motto Inštitútu Krista Veľkňaza

MILUJTE ĽUDÍ TAKÝCH, AKÍ SÚ, ČÍM MENEJ SI TO ZASLÚŽIA, TÝM VIAC ICH MILUJTE. NEMILUJTE ICH PODĽA VEĽKOSTI ICH ZÁSLUH, ALE PODĽA VEĽKOSTI ICH POTRIEB! (Kuffa, 1992)

 

 

Zdroj: http://www.ikv.sk